FÖRSKOLEKLASSEN

Vi arbetar dagligen med språklig medvetenhet för att skapa en god grund för läs- och skrivutveckling. Det gör vi genom Bornholmsmodellen som innehåller rim och ramsor, stavelser och ljud.

Vi arbetar även med Fonomix som lägger fokus på bokstävernas ljud och språklig sammansättning. Vi använder även sagoläsning/berättelser för att utveckla fantasin och språket.

Vi arbetar med matematiska begrepp, kommunikation och resonemang. Eleverna lär både av och tillsammans med andra och utvecklar därigenom tilltro till sig själva och sin egen förmåga att använda matematik i vardagen.

Vi vill att barnen ska utveckla en trygg identitet och en känsla för samhörighet.

Lycka är att lyckas!