ELEVHÄLSA (EHT)

Vi-skolan är en grundskola belägen i Växjö Kommun. Eleverna har olika kulturell bakgrund vilket ger en känsla av mångfald. Skolan arbetar även i elevhälsoarbetet efter våra värdeord (Kunskap , Respekt, Ansvar, Mångfald).

Syfte och uppdrag för EHT

Syfte med den här planen är att tydliggöra EHT:s Uppdrag /roller/ansvar samt säkerställa att elever för det stöd som behöver ha för att klara sin skolgång. Uppdraget innebär att skolan erbjuder åtgärder som skall syfta till att det blir lättare för eleven att uppnå de nationella målen och de tillhörande kunskapskraven. Elevhälsan får därför en vital uppgift att beröra och främja både på och utanför skolan just för att det hänger ihop med skolprestationen. Elevhälsoteamet består av ett antal olika kompetenser. Dessa är skolsköterska , kurator , speciallärare och psykolog kontakter. De insatser som kontinuerligt erbjuds är kuratorskontakt (samtal) , samtal som har en rådgivande karaktär med skolsköterska , stöd från speciallärare med pedagogiska kartläggningar , rådgivande funktion samt vissa kontakter externt med olika myndigheter såsom socialtjänst, BUP.

Elevhälsans omfattning 2 kap 25 §

Elevhälsan ska omfatta medicinska , psykologiska , psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan skall arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål skall stödjas. För medicinska , psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare , skolsköterska , psykolog och kurator.

Styrdokumenten
VI-skolan utgår från skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling samt:
-skollagen (2010:800)
socialtjänstlagen (2001:453)
skolverkets vägledning (vägledning för elevhälsan)
Allmänna råden om elevhälsa.

EHT Organisation

EHT sammanträder varannan tisdag mellan kl 12-13. Här diskuteras olika frågeställningar rörande eleverna. Deltagande är Rektor,Biträdande rektor , kurator , skolsköterska samt speciallärare.

Rektorns uppdrag
Rektorn har till uppdrag att samordna EHT. Skapa förutsättningar för att EHT skall fungera väl bland annat genom att erbjuda kompetensutveckling , nödvändiga arbetsredskap .
Rektor skall se till att eleverna har tillgång till den handledning och det stöd som behövs för att nå målen. Det kan omfatta läromedel , datorer eller annat hjälpmedel.

Skolkuratorns uppdrag

Skolkurator ingår i trygghetsteamet och elevhälsan med psykosociala frågor som rör elever. Kuratorn bistår rektorn i skol utvecklingsarbetet som innefattar även EHT , trygghetsteam och andra nödvändiga insatser enligt nedan :

– Skolkuratorn ansvarar för det psykosociala arbetet gällande elever i behov av särskilt stöd.

– Skolkuratorn medverkar i olika arbetsgrupper såsom trygghetsteamet, elevråd ,EHT samt olika projektarbeten som bedrivs för elever på VI-skolan.

– Åtgärdar och stödjer elever , vårdnadshavare och personal.

– Skolkuratorn stödjer och ger rådgivning kring likabehandlingsarbetet och är med och utvecklar metoder och förhållningssätt.

– Skolkuratorn är drivande i värdegrundsarbetet och trygghetsteamet som bedrivs på skolan.

– Skolkuratorn arbetar med konflikthantering och utbildar personal.

– Skolkurator deltar i utarbetandet av arbetsplaner som berör skolans elever . Samarbeta med instanser utanför skolan såsom socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri , polis , kultur och fritid samt elevhem.

– Skolkuratorn är med och gör sociala utredningar och uppföljningar av olika insatser.

– Har stödsamtal med elever enskilt eller tillsammans med anhöriga.

– Skolkuratorn är en professionell samtalspartner i psykosociala frågor för elever, lärare, rektorer , och vårdnadshavare.


Skolsköterskans uppdrag

Skolsköterska har ett särskilt ansvar för elever med särskilda behov ur ett medicinskt perspektiv , samt att bistå rektor med skolans utvecklingsarbete. Skolsköterskan ingår i EHT , samt arbetar med skolläkaren inom hälsovården med målsättningen att främja elevernas hälsa och utveckling.

Skolsköterskan arbetar med :
– Handledning och rådgivning utifrån ett medicinskt perspektiv.
– Hälsobesök , vaccinationer , hälsoundersökningar
– Hälsosamtal som stärker elevernas självkänsla som i sin tur stimulerar dem till att göra egna medvetna val.
– Kartläggning av elevernas behov utifrån hälsa och livsstilsfrågor
– Arbeta för en fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna.
– Erbjuda enklare sjukvård.

Skolpsykologens uppdrag

Skolpsykologen är en del av EHT och har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykologiskt perspektiv sam att bistå rektor med utvecklingsarbetet på skolan.

Skolpsykologen arbetar med :
Handledning och konsultation till personal
Utredning och bedömning av enskilda insatser
Fungera som en länk till region kronobergs specialistkliniker.

Specialpedagogens uppdrag

Specialpedagogen har ett pedagogiskt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen ingår även i EHT med specialpedagogisk kompetens. De insatser som görs ska ses som ett komplement till skolans pedagogiska verksamhet.

Specialpedagogens arbete:

Arbeta med och fungera som stöd för de elever som är i behov av särskilt stöd.
Specialpedagog bistår rektor i det pedagogiska utvecklingsarbetet och skolans övriga personal genom att medverka till att arbetsformer och arbetssätt i skolan anpassas efter elevens möjligheter och specifika behov.
Verka som handledare och rådgivare i pedagogiska frågor för vårdnadshavare , lärare .
Stötta mentor /klasslärare i genomförandet av åtgärdsprogram i samverkan med skola/hem.
Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på organisations , grupp och individnivå.
Samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar , till exempel barn och ungdomspsykiatrin , polisen.
Samarbete inom elevhälsoteamet.
Delta vid behov på ledningsmöten för att kunna möta behoven hos alla elever.

Speciallärarens uppdrag

Specialläraren har ett pedagogiskt ansvar för elever. Specialläraren ingår i EHT gruppen.
Arbeta med och fungera som stöd för de elever som är i behov av särskilt stöd.
Specialpedagog bistår rektor i det pedagogiska utvecklingsarbetet och skolans övriga personal genom att medverka till att arbetsformer och arbetssätt i skolan anpassas efter elevens möjligheter och specifika behov.
Verka som handledare och rådgivare i pedagogiska frågor för vårdnadshavare , lärare .
Stötta mentor /klasslärare i genomförandet av åtgärdsprogram i samverkan med skola/hem.
Genomföra pedagogiska utredningar (kartläggningar) och analysera individers svårigheter på organisations , grupp och individnivå.
Samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar , till exempel barn och ungdomspsykiatrin , polisen.

Samarbete inom elevhälsoteamet.
Delta vid behov på ledningsmöten för att kunna möta behoven hos alla elever.

Mentor/ämneslärare/klasslärare:

Mentor och eller undervisande ämneslärare har ett ansvar för att bevaka elevens kunskapsutveckling och sociala situation. Mentor eller ämneslärare/klasslärare bjuder in eleven och vårdnadshavare till utvecklingssamtal en gång per termin. För eleverna upprättas en IUP som följs upp av mentor en gång per läsår. Mentorns uppgift är att tillsammans med eleven reflektera kring skolarbetet och genom handledning göra eleven medveten om sitt eget lärande. För att eleverna skall bli delaktiga bör de få möjligheten att utveckla sina förmågor och förstå och bedöma sin egen kunskapsutveckling. En grundförutsättning för detta är att det finns tydliga pedagogiska planeringar som beskriver vad undervisningens mål är och vilka moment som ingår i bedömningen.

Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete

Elevhälsans medicinska verksamhet i skolan har som huvuduppgift att erbjuda eleverna hälsokontroller , vaccinationer , rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser. I år F , 2 , 4 och 6 görs en allmän enskild bedömning av hälsotillstånd och utveckling.Vid varje tillfälle inhämtas hälsouppgifter från förälder.

Fsk – Vårdnadshavare erbjuds att vara med vid samtal hos skolsköterska
Längd, vikt , syn kontrolleras.

År 2 – Längd och vikt. Vaccination mot mässling , påssjuka och röda hund.

År 4- Längd, vikt och ryggkontroll

År 5 – Flickor och pojkar erbjuds vaccination mot HPV virus.

År 6 – Längd och vikt.

Skolsköterskan Yvonne Knutsson ger även information i klasserna om bland annat mat, motion och sömn. På minst ett av läsårets föräldramöten medverkar skolsköterskan och ger information om olika hälsofrågor.
Vi har beslutet att minska sockerintaget på skolan. Godis , läsk kakor skall användas med måtta.
Skolan arbetar efter tallriksmodellen där vi varje år går igenom vad det innebär att följa modellen. Bilder finns uppsatta i matsalen på tallriksmodellen som en påminnelse. Skolan har en hälsovecka årligen då det arbetas extra intensivt med olika aspekter på hälsa tex. Betydelsen av att få tillräckligt med sömn , att röra på sig och att äta frukost.

Elevhälsan har initierat ett värdegrundsarbete för hela skolan. I värdegrundsarbetet arbetar man med olika tema såsom etik,moral,attityd , kamratskap , respekt och trygghet. Alla klasser har samma utgångsmaterial från www.värdegrunden.se men sedan anpassas övningar och diskussioner efter klass och ålder. I varje klass finns värdegrundshus. Arbetet skall utmynna i att klassen kommer överens om hur de vill att upplägget skall se ut och sin egen stil i det egna klassrummet. Detta värdegrundsarbete blir tillsammans med ordningsreglerna ett gemensamt arbetssätt för elever.

Kurator tillsammans med klasslärare/mentor/speciallärare ser till att lägga fram material och tema som arbetas med under en period och sedan utvärderas i klasserna och tillsammans med eleverna. Skolans senaste värdegrundsarbete handlade om “dumpa orden” ett sätt att förbättra språkbruket hos skolans elever.

Tanken med ett sådant gemensamt arbete är att skapa en helhetssyn och ett helhetstänk på skolan där alla gör likadant i fråga om regler och rutiner.

Även den muslimska profilen är knuten till detta arbete genom att prata mycket etik och moral med eleverna. Vårdnadshavare är informerade om detta pågående arbete kring värdegrund. Eleverna får besvara trivselenkät varje läsår.

Skolan arbetar efter ledorden KRAM – kunskap , respekt ansvar och mångfald. Dessa ord skall vara en del av värdegrunden och skolans arbetssätt.