ARBETSMILJÖPOLICY

Mål

Det övergripande målet för Växjö Islamiska skola är att åstadkomma en effektiv verksamhet där personalen trivs och utvecklas. Där personalen mår bra såväl fysiskt som psykiskt och förhindrar att olycksfall uppstår.

Syfte

Vi ska bedriva vår verksamhet så att vi säkerställer kraven i arbetsmiljölagstiftningen och i våra egna instruktioner. Vår planering av en god arbetsmiljö skall utgå ifrån hur verksamheten ser ut idag men också med hänsyn till de förändringar som sker. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att vara en del av årsklockan.

Vi ska ta tillvara personalens olika kunskaper och färdigheter. Genom att höja kompetensnivån och medvetandet hos personalen ska vi förbättra vår verksamhet och kvalite.

Vi eftersträvar att all personal skall känna gemenskap och delaktighet i arbetet. Alla ska aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet genom att tala om arbetsmiljön och påtala risker och fel som upptäcks för ledningen.

Arbetsmiljön skall vara anpassad efter de som arbetar på skolan och utefter vilken bransch skolan befinner sig i.

Lokaler, inredning, arbetsutrustning skall i möjligaste mån vara anpassat efter den verksamhet som bedrivs.

Ledningen