Trygghetsteamet

Vilka är trygghetsteamet
Trygghetsteamet består av lärarrepresentanter från olika årskurser samt kurator.
Målsättning
Trygghetsteamet ska arbeta med elevvård genom planerade arbetsmöten samt ett förebyggande arbete. Teamet träffas varje tisdag under läsåret för att kartlägga, upptäcka och följa upp elevernas sociala situation på skolan. Teamet kontaktas vid varje form av misstänkt mobbning.
Skolans målsättning är att minska antalet kränkningar på skolan detta görs genom ett förebyggande arbete.
Förebyggande arbete:
• Utökat antal rastvakter
• Tätare föräldrakontakter vid incidenter.
• Skrivande av incidentrapporter. 
• Planerade aktiviteter under rasterna.
• Inlett diskussioner om hantering av nätmobbning och hur det skall hanteras.
• Inlett ett värdegrundsarbete utefter ett bestämt lektionsmaterial.
• Vid skolan råder nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar.
• Skolan har utverkat gemensamma ordningsregler som genomsyrar arbetet på skolan och i klasserna.
• Alla elever och deras vårdnadshavare ges möjlighet att ta del av information om vilka regler som gäller och    skolans plan för att motarbeta mobbning och kränkningar.
• Allmänna umgängesregler och beteendenormer tas vid lämpliga tillfällen upp i undervisningen. Barnen ska      informeras om vad trygghet är.
• Samtlig skolpersonal ska vara uppmärksam och reagera på negativa beteenden samt kränkning/mobbning.
• Vid olika tillfällen ska skolpersonalen, genom samtal, stärka självkänslan hos enskilda elever.
• Faddergrupp: föräldrarådet kommer på sikt också vara ett extra stöd i det förebyggande arbetet.

Hur vi mäter resultatet/följer upp vårt arbete:
• Trygghetsteamet utvärderar arbetet tillsammans med berörda lärare.
• Sammanställningar av antalet anmälda ärenden sker i jämförelse med antalet avslutade ärenden.