Skolans Profil och grundtanke

Att förstå sin religion och kultur skapar en stolthet och en trygghet hos individen. Den är nödvändig för att kunna vara öppen mot samhället samt överbrygga eventuella motsättningar.

Utöver den obligatoriska grundskoleutbildningen lägger vi fokus på :
1. Extra stöd i det svenska språket.
2. Att värna den muslimska identiteten.
3. Integrering av individen i det svenska samhället.
4. Modersmålsträning.
5. Trygghet och värdegrundsarbete.

Arbetssätt
Skolan anser att klasser med färre antal elever förbättrar kvaliteten på undervisningen. Det ger en större trygghet och studiero för eleverna. Skolan är relativt vilket förbättrar relationen mellan elev-lärare-förälder.
Skolan består av två arbetslag som gemensamt arbetar för elevernas utvecklingsmöjligheter. I båda arbetslagen ingår profillärare, elevstödjare, förskolelärare, fritidspedagoger, grundskolelärare och ämneslärare.
Alla elever skall mötas på ett positivt sätt i en trygg miljö. eleverna skall vara synliga och alltid vara i fokus.
Olika bakgrunder och kulturer är berikande för hela skolan.