Förskolechef

Sanije Avdiu
Telefon: 072-6443854
E-post sanije.avdiu@viskolan.org

Besöksadress: Allbogatan 51 342 30 Alvesta
Mail:  info.alv@viskolan.org
Anmälan om sjukt barn ring eller sms till respektive avdelning.

Om oss

Änglagårds förskola ligger ett par kilometer utanför centrum i ett område med några affärer och små företag. Förskolan består av sju åldershomogena avdelningar: Smörblomman (5 år), Vitsippan (4 år), Solrosen (4 år), Snödroppen (3 år), Liljan (3 år), Ringblomman (2 år) och Violen (1 år). Vi är en mångkulturell förskola som har ett interkulturellt arbetssätt där barnens olikheter ses som en tillgång och berikande för verksamheten. På förskolan arbetar vi aktivt för att stimulera och stärka barns språkutveckling genom bl.a. språklig medvetenhet, FonoMix munmetoden och Bornholmsmodellen. Vi arbetar även med ett temainriktat arbetssätt utifrån förskolans läroplan där vi varje termin väljer ett gemensamt ”grundtema” som gäller på hela förskolan. Med ett gemensamt tema samlas vi kring gemensamma upplevelser, skapar vi-känsla och öppnar upp för ett samarbete mellan avdelningarna. ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö 98/16).

Avdelningar

Avdelning Violen

violen2
violen-bild-31
violen-22

Vi som arbetar på avdelning Violen heter Kheda, Akila och Faisa. Violen består av barn i ett års ålder. Just nu har vi 14 barn som är inskrivna hos oss och det är nio flickor och fem pojkar. På Violen arbetar vi mycket med trygghet för att barnen ska känna sig trygga och lär sig vara aktiva och delaktiga.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, samt sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (Lpfö98 reviderad 2016)

Vi arbetar temainriktad under hela terminen. Vi har samling dagligen där vi använder oss av bilder och teckenstöd som hjälpmedel när vi sjunger sånger eller berättar sagor. Vi har lässtund varje dag och använder kompisböckerna eller andra barnböcker som lånas från bibliotek.

Vår veckoplanering:
Måndag: Språk/Sång
Tisdag : Skapande/ Utflykt/ Bibliotek
Onsdag : Språk/Sång
Torsdag: Motorik.
Fredag : Skapande/ Utflykt/ Bibliotek.

Tel: 072-644 38 49

Avdelning Ringblomman

Ringblomman är en yngrebarnsavdelning där alla barn är födda 2015. Vi har 23 barn som är inskrivna på avdelningen. Vi är fyra pedagoger som arbetar på avdelningen: Antigona, Sawsan, Maria och Malika. På Ringblomman fokuserar vi oss på utveckling, lärande och omsorg och har syn på barnens behov. Vi dokumenterar, sätter ord på det som vi gör och ställer frågor. Under höstterminen har vi valt att arbeta med tema årstider. Vi kommer att vara ute mycket och se vad som händer i naturen under året.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Lpfö 98 Rev.2016

Vår veckoplanering:
Måndag- Motorik
Tisdag- Utflykt/bibliotek
Onsdag-skapande
Torsdag- Matematik/språkutveckling
Fredag- Repetition/genomgång

Telefonnummer: 076-8555358

Avdelning Snödroppen

Vi som arbetar på avdelning Snödroppen heter Mina, Wafaa och Myvidete. Avdelningen består av 12 flickor och 11 pojkar. Det är alltså totalt 23 barn på avdelningen. Barnen är 3 år gamla. Vi jobbar temainriktat. Det innebär att vi väljer ett tema som vi sedan arbetar med under hela terminen. Den här terminen arbetar vi med temat Årstider. Vi kommer att prata om de olika årstiderna och dess kännetecken. Vi kommer att vistas utomhus mycket för att hitta dessa kännetecken och prata om dem efteråt. Sedan skapar vi tillsammans med barnen.
Vi har veckoplanering som ser ut så här:

                                         Veckoplanering
                                          Måndag - Tema
                                          Tisdag - Utedag/Bibliotek                                        
                                          Onsdag - Skapande
                                          Torsdag - Bibliotek/Tema
                                          Fredag - Rörelse/Utedag

Vi arbetar mycket med språk på olika sätt. Vi har samlingar, bokläsning, bilder, sagor samt användning av Ipad som stöd för språket. Det är viktigt för oss att barnen ska vara trygga och nyfikna för att främja deras lust att leka och lära. Det präglar hela vår verksamhet. Vi anpassar oss till barnens intresse och förmåga. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn - utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.” (Lpfö98 reviderad 2016).

Telefonnummer: 072-6443850

Avdelning Vitsippan

alvesta11
alvesta-21
alvesta31
alvesta41
alvesta51
alvesta61
alvesta71
alvesta101
alvesta111
alvesta121
alvesta-91

Vitsippan är en av de sju avdelningarna på Änglagårds förskola i Alvesta. På vår avdelning jobbar tre personal: Alma, Larisa och Sukanya. Vår grupp består av 19 barn i fyraårsålder, varav elva pojkar och åtta flickor.
Under höstterminen jobbar vi med temat Årstider. Eftersom att det är höst nu börjar vi prata om vad som pågår i naturen, vad händer med växter och djur under hösten. Vi skapar mycket med barn. Varje måndag brukar vi ha utedag. Då går vi till Hagaparken och vägen dit är genom skogen, vilket är spännande. Där plockar vi löv, svampar, blommor och allt annat som tyder på höst och sedan har vi en rolig skapande med samlat material.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksomsitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” s.10, (Lpfö98/16).

I vårt arbete använder vi FonoMix vilket är både lärorikt och roligt. Barnen har visat stor förbättring när det gäller språk. Vi använder bilder i vårt arbete samt begreppslistan vilket underlättar språkinlärning.

Veckoplanering för Vitsippan:
Måndag: Utedag
Tisdag: Skapande/ tema
Onsdag: Biblioteket/ film
Torsdag: Skapande/ tema
Fredag: Motorik (inne/ ute)

Telefonnummer: 072-6443847

Avdelning Smörblomman

smorblomman-bild-11
smorblomman-bild-21
smorblomman-bild-31
smorblomman-bild-41

Vi som jobbar på Smörblomman heter Meliha, Zarema och Mikaela.
Vår avdelning är en 5 års avdelning och består av 25 barn, 10 flickor och 15 pojkar.
Vårt mål är att barn ska känna sig trygga, säkra och välkomna till avdelningen, genom att få barnen delaktiga i verksamheten och få sina åsikter respekterade.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Lpfö 98 rev 2016).

Vi arbetar med ett temainriktat arbetssätt, temat är årstider. Veckovis pratar vi om de fyra olika årstiderna och diskuterar om vad det är för årstid just nu och vad det är som kännetecknar årstiden.
Vi använder oss av Fonomix metoden och Bornholmsmodellen för att utveckla barns läs-och skrivinlärning. Vi har en gemensam begreppslista som finns på förskolan som vi dagligen arbetar med.

En vecka på Smörblomman ser ut så här:

Måndag – Biblioteksbesök/ utflykt
Tisdag – temaarbete
Onsdag – Skapande/ motorik
Torsdag – Biblioteksbesök/ utflykt
Fredag – Temaarbete

Telefonnummer till avdelningen: 072-6443848